knjiga20From the book:

"V súčasnosti môžeme pozorovať veľký nárast rôznych náboženských skupín a hnutí značne synkretickej povahy, ktoré sa stavajú do protikladu k tradičným kresťanským cirkvám a veľkým náboženstvám. Pápež Ján Pavol II. v encyklike Redimptoris missio hovorí o fenoméne „návratu náboženstva”, keď človek i v sekularizovanej, konzumnej spoločnosti hľadá duchovné dimenzie života. V obsahu viery mnohých týchto hnutí nájdeme i reinkarnáciu. Táto býva prezentovaná ako idea ľudstvu vlastná od počiatku, ktorá, i keď bola často zabudnutá a potlačená, všade zanechala svoje stopy. Hlásatelia myšlienky reinkarnácie sa odvolávajú na staré tradičné náboženstvá východu, kde táto idea tvorí základ ich doktríny, na antických zástancov tejto myšlienky, ba hľadajú jej opodstatnenie v Biblii a v učení raného kresťanstva. Keď sa však bližšie pozrieme na učenie Cirkvi zistíme, že vo svojich oficiálnych dokumentoch výslovne odmieta reinkarnáciu. Tak vyjadrenie konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi, Lumen gentium, ako aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi nepripúšťa myšlienku reinkarnácie. V Apoštolskom liste Tertio Millennio adveniente pápež Ján Pavol II. píše, že viera v reinkarnáciu je prejavom toho, že sa človek nechce zmieriť s neodvolateľnosťou smrti, a že je presvedčený o svojej duchovnej a nesmrteľnej prirodzenosti. Ale hneď dodáva, že kresťanské zjavenie vylučuje reinkarnáciu a hovorí, že človek žije ne zemi len raz a v tomto jedinom živote má uskutočniť svoju úlohu. Každopádne, napriek oficálnej línii predstaviteľov kresťanstva, môžeme v súčasnosti vnímať v Európe a tým i u nás na Slovensku veľký nárast záujmu viery v reinkarnáciu. V krajinách kde prevláda kresťanská kultúra je táto skutočnosť prinajmenšom zarážajúca. Stretáme sa dokonca s ľuďmi, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú kresťania, ale zároveň akoby jedným dychom k tomu pridávajú, že veria v prevteľovanie, v reinkarnáciu. Dôvodov k tomu môže byť viac, ale jeden z tých najzákladnejších je určite nedostatok poznania. A to tak poznania kresťanského učenia ako aj poznania filozofií, ktoré reinkarnáciu hlásajú."