knjiga19From the book:

"Pojmy bulvár a bulvarizácia sa v súčasnosti z hľadiska masmédií spájajú predovšetkým s problematikou uverejňovania neserióznych, senzačných či tragických informácií v médiách, pri ktorých získavaní a publikovaní sú neraz prekračované hranice etiky. Hoci viacerí z odborníkov, venujúcich sa výskumu v oblasti žurnalistiky či masmediálnej komunikácie, bulvár a bulvarizáciu považujú za negatívne javy, a to nielen z už uvedeného etického aspektu, ale aj zo sociologického pohľadu alebo z hľadiska prístupu k požiadavkám na vykonávanie žurnalistickej profesie, existujú aj takí, ktorí s celkovou negatívnou kritikou týchto javov nesúhlasia. Napríklad Brian McNair v práci Sociológia žurnalistiky tvrdí, že požiadavky, ktorými argumentujú kritici negatíva bulváru, úzko súvisia s požiadavkou intelektuálnych obsahov masmediálnych produktov, avšak tá nepokrýva potreby všetkých potenciálnych recipientov. Práve záujem recipientov o bulvárne médiá je výrazný. Dôkazom takéhoto javu je situácia v predajnosti celoslovenskej tlače s dennou periodicitou. Bulvárny denník Nový čas je dlhé roky najpredávanejším printovým médiom na Slovensku. Práve dátum založenia tohto tlačeného média (1. 8. 1991) býva považovaný za medzník vzniku bulvárnych médií na území súčasnej Slovenskej republiky. V priebehu niekoľkých rokov sa Nový čas dostal do povedomia ľudí ako neseriózny typ printového média, ktoré sa zameriava na klebety, škandály, publikuje neoverené správy, uverejňuje informácie zo súkromia známych osobností a pod."