knjiga17„Divoká hus, ktorá je predobrazom či vzorom kresťanstva sa v predložených textoch implicitne vyskytuje u každého predstaveného autora. Divokosť je vnímaná nielen ako predobraz nekompromisnosti, ako odmietanie dogmatickej zviazanosti či neustáleho zápasu o vieru. Divokosť kresťanstva je divokosťou zápasu o vlastnú vieru, o autenticitu vlastnej existencie, ktorá je prepojená s existenciou druhého, blížneho. Každý z mysliteľov v predloženom texte má nepochybne vlastnú a originálnu skúsenosť s týmto zápasom. Kniha tak ponúka čitateľovi možnosť zakúsiť na vlastnej koži neopakovateľnosť existenciálneho zápasu o seba samého a o zmysel vlastnej autenticity.“
doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.,Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

„Publikácia Kierkegaard a tí druhí ponúka pohľad na vybraných autorov, ktorí sa nechali inšpirovať Kierkegaardom, nie však klasickým spôsobom, nestal sa pre nich autoritou, ktorá by ich zväzovala, nestal sa pre nich dogmou alebo modlou, ktorú by uctievali. Kierkegaard bol pre všetkých autorov výzvou, ktorá v nich vyvolávala záchvev neistoty, zápas o vlastnú vieru a úzkosť, ktorá je existenciálnou výzvou. Predkladaná publikácia ponúka čitateľovi možnosť nechať sa inšpirovať, vtiahnuť do neistoty a klásť si podobné otázky.“
Primož Repar, PhD.,Central European Research Institute - Søren Kierkegaard, Ljubljana


„Kierkegaard vo svojich prevažne teologických úvahách ponúka špecifický spôsob chápania a interpretácie ľudskej existencie. Tento prístup bezpochyby inšpiroval mnohých autorov, ako to ukazuje aj predkladaná publikácia. Okrem špecifických spôsobov, ktorými sa vybraní teológovia a filozofi inšpirovali u Kierkegaarda sú aj originálne texty, ktoré boli preložené pre potreby publikácie. Rovnako sú pre čitateľa podnetné aj interpretácie autorov publikácie, ktorými prezentujú originálny spôsob chápania špecifických teologických otázok a ich vplyv na formovanie súčasnej
teológie a filozofie.“
ThDr. Marie Roubalová, ThD.,Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze